Turizam kao faktor održivosti organskih farmi

Organske farme posjeduju koncepcijski najbolje uslove za razvoj eko-ruralnog turizma

Organske farme posjeduju koncepcijski najbolje uslove za razvoj eko-ruralnog turizma

CRNA GORA, HERCEG NOVI / LUŠTICA: -„Turizam na poljopirvrednim gazdinstvima nije nova pojava u Crnoj Gori, međutim, turističke organske farme jesu novost i mogu predstavljati ključnu konkurentsku prednost Crne Gore na međunarodnom turističkom tržištu, ali i ključan faktor ruralne revitalizacije i razvoja…“ za Rural Portal piše Mr Ilija Moric, saradnik u nastavi na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru i doktorant Ekonomskog fakulteta u Podgorici.

 U okolnostima kada ruralni prostor u Crnoj Gori bilježi sve veći broj izazova sa kojima se suočava, potrebno je aktivno djelovati u pravcu identifikovanja mogućih rješenja za postizanje održivog ruralnog razvoja. Ključna novina predstavljaju organske farme u Crnoj Gori, a još značajnija inovacija u konceptu ruralnog razvoja može biti razvoj odgovarajuće turističke ponude na istima. Turizam na poljopirvrednim gazdinstvima nije nova pojava u Crnoj Gori, iako posljednih godina ovaj sektor bilježi dinamičniji rast i razvoj. Međutim, turističke organske farme jesu novost i mogu predstavljati ključnu konkurentsku prednost Crne Gore na međunarodnom turističkom tržištu, ali i ključan faktor ruralne revitalizacije i razvoja.

Organske farme mogu pružiti identične turističke usluge i sadržaje kao i farme konvencionalne poljoprivrede. Međutim, dodatnu vrijednost ovom proizvodu daje organski karakter proizvodnje, koji podrazumjeva poseban stav, etiku i filozofiju razmišljanja domaćina i njegove porodice o načinu ishrane, življenja i privređivanja, ali i poseban odnos prema očuvanju životne sredine i društvenoj odgovornosti. Navedeno upućuje da organska farma predstavlja važan turistički resurs, ali i turističku atrakciju, jer može ponuditi  sadržaje za rekreaciju i zabavu, za učenje odnosno sticanje novih znanja i vještina vezanih za organsku proizvodnju, zaštitu životne sredine, floru, faunu i sl., za emotivne i iskustvene doživljaje kao što su sadržaji koji podrazumjevaju školu kuvanja, rad u polju, učestvovanje u proizvodnji, preradi i drugo. Brojni su radovi stranih autora o pomenutoj temi, sa identičnim zaključcima o ekonomskim i neekonomskim benefitima turizma na organskim poljoprivrednim gazdinstvima. Sem ekonomskih benefita koji su tipični za ruralni turizam (npr. povećanje poljoprivredne proizvodnje i prerade, razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti, stvaranje novih radnih mjesta, stvaranje dodatnog dohotka i sl.), turizam otvara značajan prostor za olakšani plasman poljoprivrednih i drugih proizvoda putem direktne prodaje turistima, te mogućnost valorizacije nematerijalnih elemenata ponude: znanje, vještine, iskustva, emocionalni sadržaji, gostoprimstvo, ljubaznost i drugo. Od neekonomskih benefita, izdvajaju se sledeći: njegovanje i unaprijeđenje kulturnog pejzaža, očuvanje kulturnog identiteta, očuvanje naselja od propadanja i davanje nove, turističke namjene starim seoskim jezgrima, zaustavljanje iseljavanja stanovnika, podsticanje i očuvanje biološke raznolikosti, pozitivan uticaj na poljuljani ponos seljaka, jačanje socijalnih usluga u selu (škole, ambulante, …) i sl. U slučaju organskih farmi, posebno treba naglasiti da sem što organska proizvodnja doprinosi većoj konkurentnosti turističkog proizvoda, postoji i povratan efekat turizma na organsku proizvodnju. Naime, u vremenu kada se ekonomska održivost naročito manjih farmi (<10ha) nameće kao krupan izazov, turizam se javlja kao činilac koji u određenoj mjeri može doprijenti rješavanju tog izazova.Ilija1

Sem navedenog, potrebno je razmotriti još neke bitne aspekte (ne)uspjeha tursitičkih organskih farmi:

Detalj sa jedne od posjeta farmi Morica

Detalj sa jedne od posjeta farmi Morica

  • Praktična iskustva nameću zaključak da saobraćajno-geografski položaj farme značajno opredjeljuje upjsešnost turističke djelatnosti, jer ona u blizini turističkih centara, luka kruzing turizma i velikih gradova, imaju najveće mogućnosti za opstanak i razvoj. Posebno je u tom smislu značajan izletnički turizam i kapaciteti istog da uspješno redistribuira posjetioce ka ruralnim područjima, odnosno ka farmama i atrakcijama u ruralnom prostoru.
  • Organske farme sa raznovrsnom proizvodnjom (kombinovana biljna i animalna) su atraktivnije od onih koje su specijalizovane i imaju velike površine pod samo jednom poljoprivrednom kulturom. Navedeno omogućava da se čitav obrok ili njegov veći dio pripremi od namirnica sa farme, što je značajna konkurentska prednost u ovom sektoru.
  • Broj organskih farmi takođe je važan činilac uspjeha, jer veći broj istih omogućava kreiranje konkurentnijih proizvoda, što doprinosi dužem boravku i bogatijem boravku turista, višoj potrošnji i dužem traanju tursitičke sezone, posebno pred- i post-sezone. Međusobnim umrežavanjem organskih farmi, ne jača se samo njihova konkurentnost u turističkom smislu, već i na polju proizvodnih, kadrovskih, finansijskih i drugih kapaciteta, a kojima mala i srednja gazdinstva često oskudjevaju.
  • Organske farme posjeduju koncepcijski najbolje uslove za razvoj eko-ruralnog turizma, jer one uspješno prave balans između ekonomske, socio-kulturne i ekološke funkcije. Posebno je ekološka funkcija problematična kod većine turističkih objekata u svijetu, s obzirom da je upitna istinska privrženost mnogih od njih principima očuvanja životne sredine, ali se zato bez izuzetka komerzijalizuje u (peko)brojnim promotivnim aktivnostima i programima. U odnosu na ovu situaciju, organske farme imaju značajnu konkurentsku prednost u odnosu na ostale oblike ponude u ruralnom, ali i drugim oblicima turizma.
  • Sem navedenog, karakter organske poljoprivredne proizvodnje ograničava mogućnosti nadmetanja sa konvencionalnom poljoprivrednom u kvantitativnom smislu, ali nudi veliku šansu kada je u pitanju povezivanje sa turističkim tržištem, posebno sa ekološki osviještenim turistima. Radi se o mogućnostima plasiranja značajne količine visokokvalitetnih organskih proizvoda kroz turizam čime se aktivira „nevidljivi izvoz“ kao jedna od važnih ekonomskih funkcija turizma. Takođe, takvi proizvodi su ključni element visokokvalitetne i specijalizovane turističke ponude kada se govori o pojedinim tržišnim segmentima, koji traže bogatu ponudu organskih proizvoda i dostupnost da se isti konzumiraju i kupe u određenim količina kao suvenir i/ili za kasniju potrošnju kod kuće. Gazdinstva organske poljoprivrede su u tom smislu značajne turističke destinacije i izdvajaju se po svom karakteru i ulozi koju imaju u diverzifikaciji i specijalizaciji integralnog turističkog proizvoda.

    Pogled na dio farme Morica

    Pogled na dio farme Morica

Ipak, izazovi sa kojima se suočavaju organske farme su brojni i neki od njih su: nepredvidljive meteorološke (ne)prilike, otežan plasman proizvoda, nelojalna konkurencija, nedovoljno sredstava za dalje investicije, otežan pristup subvencijama i kreditnim sredstvima, problemi zemljišne politike, nepovezanost sa turističkom industrijom u zemlji, povećana papirologija koja usložnjava vođenje biznisa i drugo. Turizam može biti rješenje za neke od navedenih problema, ali nikada za sve. Stoga, težak početak bavljenjem turizmom koji prati svakog farmera ne treba dodatno otežavati prevelikim očekivanjima od turizma i rezultatima u kratkom roku. Potrebno je obezbjediti ambijent koji će kontinuirano i intenzivno podržavati one inicijative i proizvode koji su ekonomski održivi i koji će se razvijati u skladu sa konceptom organske proizvodnje i potrebama turističkog tržišta. U tom smislu, neophodno je obezbjediti adekvataknu tehničku, finansijsku i administrativnu podršku za sve farmere koji imaju mogućnosti i inicijativu za bavljenje turizmom na svojim organskim farmama. Sa druge strane, na farmerima je da kontinuirano unaprjeđuju svoja znanja i vještine, investiraju i razvijaju turističku ponudu na farmi. Na ovaj način moguće je očekivati održivi ruralni razvoj te unaprijeđenje demografske, ekonomske, socio-kulturne te ekološke slike ruralnog prostora u Crnoj Gori, dok će same organske farme postati jedinstven spoj poljoprivrede, turizma i ekologije.

(broj pregleda: 992)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *