Prijave za obuku za zaštitu bilja do 31. marta

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove pozivaju sve korisnike sredstava za zaštitu bilja da podnesu prijave za pohađanje obuka za upotrebu ovih sredstva.

U cilju osiguravanja održive upotrebe pesticida i smanjenja eventualnih negativnih posledica, Crna Gora je započela uspostavljanje EU sistema u prometu pesticida, prema kome će sredstva za zaštitu bilja moći da kupuju samo lica koja imaju legitimaciju da su prošla određenu obuku.

Prijave za pohađanje prvog ciklusa obuka dostavljaju se do 31.03.2017.godine.

Podnosioci zahtjeva će o terminima obuke biti naknadno blagovremeno obaviješteni, a dinamika obuka, koje će biti organizovane po regijama, zavisiće od broja podnesenih zahtjeva.

Popunjena prijava sa kopijom lične karte i dokazom o uplati takse u iznosu od 5,00 eura mogu dostavljati poštom ili lično:

  • u regionalnim kancelarijama Savjetodavne službe za biljnu proizvodnju u Bijelom Polju, Beranama, Baru, Herceg Novom, Cetinju, Nikšiću i Podgorici;
  • na arhivi Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ul. Serdara Jola Piletića br. 26 81000 Podgorica; ili
  • elektronskom poštom na mail: upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me; ili
  • Fax-om: 020 621 008; 020 201 946;

Kontakt telefoni: 020 201 945; 020 621 111;

Nakon uspješno završenog kursa polaznicima se izdaje sertifikat o položenom specijalističkom kursu, na osnovu kojeg se upisuju u registar korisnika sredstava za zaštitu bilja.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove na osnovu sertifikata izdaje  legitimaciju za kupovinu sredstava za zaštitu bilja.

Podsjećamo da su Uprava i Ministarstvo tokom februara realizovali kampanju jačanja svijesti o održivoj upotrebi pesticida u Crnoj Gori, koja se realizuje uz podršku EU projekta “Razvoj bezbjednosti hrane i fitosanitarnih službi u Crnoj Gori”. Potreba jačanja svijesti svih aktera u sistemu prometa i upotrebe pesticida, kao i njihova edukacija, naglašena je i Nacionalnom planu za održivu upotrebu pesticida, s ciljem da se smanji rizik za zdravlje ljudi, životinja i životne sredine, koji je povezan sa nepravilnom upotrebom pesticida.

Kako bi uspostavili sistem u kome će se eliminisati negativne posledice korišćenja pesticida, neophodno je da svi učesnici i interesne grupe prepoznaju vlastite uloge. Svi korisnici i distributeri treba da razumiju način i efekte upotrebe pesticida. Korak dalje u osiguravanju održive upotrebe pesticide, upravo je kupovina ovih sredstava uz legitimaciju koju će dobiti oni koji uspješno prođu obuku.

 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

(broj pregleda: 27)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *