Poziv Mreže za ruralni razvoj za trenere u okviru NAGE projekta

cg

Nakon potpisivanja ugovora IPA/2018 /395-379 od strane Mreže za ruralni razvoj Republike Makedonije kao vodećeg partnera od 10.04.2018. godine, projekat “Umrežavanje i zagovaranje zelene ekonomije” (NAGE), Mreža za ruralni razvoj Crne Gore, kao partner na projektu, (u saradnji sa mrežama ruralnog razvoja iz Makedonije, Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova, svi članovi Balkanske mreže za ruralni razvoj) započela je proces implementacije projektnih aktivnosti.

Opšti cilj projekta je pružanje podrške za poboljšanje uticaja politike i uticaja odluke Balkanske mreže za ruralni razvoj i njenih konstituenata kroz uključivanje u proces poljoprivrednih i ruralnih programa i reformi politike za uvođenje koncepta zelene ekonomije.

Aktivnosti projekta će se realizovati u periodu od 36 mjeseci na teritoriji 7 zemalja Zapadnog Balkana.

U skladu sa planom rada, predviđena su tri treninga trenera (ToT) u opštem upravljanju OCD-a koji pokrivaju sledeće teme:

– Trening 1: “Transparentno i odgovorno upravljanje”

– Trening 2: “Planiranje i izvještavanje”

– Trening 3: “Finansijsko upravljanje i diverzifikacija finansiranja”

Predviđeni period za izvođenje obuka je krajem septembra (24.-25. septembra, 2018. godine), krajem oktobra (nedelja od 22. do 26. oktobra, 2018. godine) i krajem novembra (sedmica od 26. do 30. novembra, 2018. godine ). Svi treninzi će biti sprovedeni na engleskom jeziku. Svi troškovi vezani za obuke će biti pokriveni projektom.

Mreža za ruralni razvoj Crne Gore poziva potencijalne kandidate da budu učesnici na treninzima. Predviđena su maksimalno 3 učesnika po treningu. Kandidati mogu poslati kandidaturu za učešće na svim ili na pojedinačnim treninzima.

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

– Kandidat mora dolaziti iz sekretarijata MRRCG ili OCD-a koja je član Mreže za ruralni razvoj Crne Gore, jer je aktivnost osmišljena za izgradnju kapaciteta OCD-a, koji su članovi MRRCG;

– adekvatno formalno ili neformalno obrazovanje i / ili iskustvo u ovoj temi;

– prethodno iskustvo u sprovođenju obuka (opciono);

– osnovno pismeno i usmeno poznavanje engleskog jezika.

Zainteresovani kandidati treba da pošalju u tijelu maila kratko da su zainteresovani za pozicije zajedno sa svojim CV na info.ruralnamreza@gmail.com do 11. septembra 2018.

MRRCG će provesti evaluaciju aplikanata prema navedenim kriterijumima i odabrati najpovoljnije kandidate. Nakon završetka TOT-a, treneri će biti angažovani da obavljaju obuke u istim temama i prenose stečena znanja u ruralnim organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori.

Upon signing the IPA/2018/395-379 agreement by the Rural Development Network of the Republic of Macedonia as a lead partner on 10.04.2018, of the EU-funded project “Networking and Advocacy for Green Economy” (NAGE), Network for Rural Development of Montenegro, as project partner, in cooperation with the rural development networks from Macedonia, Croatia, Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Kosovo, all members of the Balkan Rural Development Network have started the process of implementation of project activities.

The overall objective of the project is to provide support to enhance the policy and decision-making impact of Balkan Rural Development Network and its constituents, through involvement in the agricultural and rural program and policy reform processes for introduction of the green economy concept.

The project activities will be implemented within period of 36 months on the territory of 7 Western Balkan countries.

In accordance with the project Workplan, (3) three Trainings of Trainers (ToT) in Generic CSO Management are envisioned covering the following topics:

–          Training 1: “Transparent and accountable governance”

–          Training 2:”Planning and reporting”

–          Training 3: “Financial management and funding diversification”

The anticipated period for trainings execution is the end of September (24-25 September, 2018), end of October (the week of 22-26, October, 2018) and end of November (the week of 26-30, November, 2018). All trainings will be conducted in English. All costs related to the trainings will be covered by the project.

The Network for Rural Development of Montenegro invites potential candidates for participants in the trainings. Maximum of 3 participants per training are envisioned. The candidates are allowed to send their candidacy for participation in all or in selected trainings.

The interested candidates should fulfil the following requirements:

  • The candidate must come from the secretariat of the NRDMN or CSO which is a member of the Network for Rural Development of Montenegro as the activity is designed to build capacities of grassroots CSOs ,which are members of the NRDMN
  • adequate formal or informal education and/or experience in the topic(s);
  • previous experience in conducting trainings (optional)
  • solid knowledge of written and oral Engilsh

The interested candidates should send in the body of the e-mail a short expression of interest along with their CV to info.ruralnamreza@gmail.com by September 11th, 2018.

NRDMN will conduct evaluation of applicants against the listed criteria and select the most suitable candidates. After completion of the TOT the trainers will be engaged to conduct trainings in the same topics and convey the acquired knowledge to rural grassroots CSOs in Montenegro.

(broj pregleda: 47)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *