Poljoprivreda ima važnu ulogu u ekonomiji Glavnog grada

PG logoCRNA GORA, GLAVNI GRAD- PODGORICA: –Sektor poljoprivrede ima važnu ulogu u ekonomiji Crne Gore, pa i Glavnog grada Podgorice. Iako je poljoprivreda, zajedno sa sektorom turizma, razvojni i ekonomski prioritet nacionalne ekonomije, na osnovu zvanične statistike u poljoprivredi je stalno zaposleno samo 1,5% od ukupnog broja zaposlenih u Crnoj Gori.

Povoljni klimatski i zemljišni uslovi (Zeta, Malesija, Bjelopavlići), uz mogućnost navodnjavanja, omogućavaju rano sazrijevanje plodova i dug period plodonošenja, a samim tim i značajne prihode.
Kad je u pitanju sjeverni dio Glavnog grada, prisutan je veliki broj gazdinstava, sa malim stočnim fondom (goveda, ovce, koze). Sektor stočarstva karakteriše visoko učešće malih farmi, visok nivo usitnjenosti poljoprivrednih obradivih parcela, nizak nivo modernizacije poljoprivrednog gazdinstva i nedostatak investicionog kapitala.

Isto tako, različita nadmorska visina pruža mogućnosti uzgoja različitih kultura, od ranog povrća, voća i vinograda do uzgoja životinja na bogatim planinskim pašnjacima. Očuvana životna sredina omogućava i proizvodnju širokog asortimana tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda.

SipakaaaaaaaaaaaaaaPovršina obradivog poljoprivrednog zemljišta čini 34% ukupnih poljoprivrednih površina, dok je znatno veće učešće pašnjaka, oko 63%. Ako u okviru obradivog zemljišta uzmemo u obzir samo oranice i njive, voćnjake i vinograde, onda je taj procenat manji i iznosi oko 16,83%.

Sekretarijat za razvoj preduzetništva kao organ Glavnog grada – Podgorice sprovodi redovne aktivnosti na stimulisanju poljoprivrede i ruralnih područja utvrđene odgovarajućim godišnjim Programima aktivnosti.

Na osnovu Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada Sekretarijat je u periodu od 2003. do 2015. godine, finansijski podržao ukupno oko 300 poljoprivrednih proizvođača u ukupnom iznosu od cca 920.000 EUR. Uslovi kredita su: kamatna stopa 3% na godišnjem nivou sa rokom otplate od 3 godine u polugodišnjem anuitetima i grejs periodom od godinu dana. Poljoprivredni proizvođači sa područja Glavnog grada Podgorice su koristili sredstva za nabavku plastenika, poljoprivredne mehanizacije, stočnog fonda, sistema za navodnjavanje, podizanje mini plantaža, vinograda i voćnjaka, izgradnju vinarskih podruma, objekata za stoku… Vezano za poljoprivredne kredite formirana je komisija od predstavnika Sekretarijata za razvoj preduzetništva i Sekretarijata za finansije koja po prijemu zahtjeva za kredit obilazi podnosioce zahtjeva, pruža pomoć pri izradi biznis plana i priprema mišljenje opravdanosti zahtjeva.

Podgoricki dani meda1aaaaaaaaaaaaaaaaaaPrograme koje Sekretarijat trenutno sprovodi u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja su sljedeći:
– U skladu sa odredbama Zakona o vinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, kao nadležni organ lokalne samouprave, vodi upravni postupak upisa vinogradara i vinara u Registar proizvođača grožđa i vina. Od stupanja na snagu Zakona o vinu (2007. godine) evidentirano je 341 individualnih vinogradara i vinara sa područja Glavnog grada sa 921.474 čokota vinove loze. U registar proizvođača grožđa i vina upisan je i Biotehnički fakultet sa 63.953 čokota i AD Plantaže „13 jul“ sa 9.033.312 čokota, što znači da je ukupno evidentirano 10.018.736 čokota vinove loze na području grada.

Sljedećim tabelarnim pregledom prikazani si podaci o broju upisanih vinogradara i broju čokota u Glavnom gradu – Podgorici:

• Prema Zakonu o alkoholnim pićima ovaj Sekretarijat od 2009. godine vodi Registar proizvođača alkoholnih pića i do sada je u navedeni Registar upisano 12 proizvođača.
• Program “Staračke naknade”, koji je predvidjen Program Agrobudžeta Crne Gore od 2003. godine realizuje se u saradnji sa Glavnim gradom.
Pravo na staračku naknadu imaju lica koja žive na selu i nemaju nikakva primanja i to za žene preko 60 godina i muškarce preko 65 godina starosti.

• Realizacija stedstava predviđenih Agrobudžetom na nivou države za Program podrške unapređivanja kvaliteta priplodnih grla u stočarstvu- licenciranje bikova i pastuva (formiranje komisije, obilazak terena i licenciranje). Subvencija po licenciranom priplodnom grlu je 120 eura, koje na osnovu nalaza komisije isplaćuje Ministarstvo.

Salon vinaaaaaaaaaaaaaaaaaU saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja Sekretarijat sprovodi i mjeru premija za otkup mlijeka u iznosu od 0,03 EUR po litru. Otkup mlijeka u 2015. godini, od kooperanata sa područja Glavnog grada – Podgorice, vrši osam mljekara i to: ZZ „Cijevna“, „Šimšić Montmilk“, „Vulaš“, „Turo DOO Njeguši“, Mljekara “Drezga“, „ Dijamant Podgorica“, „Milmark Group Cetinje“ i „DOO „Union aliment“. Glavni grad Podgorica drži do toga da uvijek uredno u izvršava svoje obaveze po osnovu uplata premija.

Pčelarstvo ima dugu i bogatu tradiciju u Glavnom gradu. Velike površine pokrivene prirodnim livadama i pašnjacima sa kraškim regionima bogatim florom i sa dosta različitog medonosnog bilja pružaju povoljne uslove za pčelarstvo. U Crnoj Gori postoji oko 50.000 košnica, od čega oko 10.000 u Glavnom gradu, sa proizvodnjom meda od oko 100 tona ili 10 kg po košnici.
Udruženje pčelara Podgorice je i ove, kao i prethodnih godina, u saradnji sa Glavnim gradom 25., 26. i 27. septembra organizovalo XXI manifestaciju „Podgorički dani meda“. Manifestacija je imala medjunarodni karakter sa ukupno 75 izlagača. Ova Manifestacija značajno doprinosi turističkom i kulturnom imidžu Podgorice i Crne Gore.
Što se tiče organske poljoprivrede, tržište je praktično u začetku, tako da na njemu još uvijek nema veliki broj organskih proizvoda i oni najčešće nemaju problema da nadju put do potrošača. Kada je u pitanju područje Glavnog grada, 6 proizvodjača je upisano u Registar proizvodjača organske poljoprivrede, od kojih je 4 u prelaznom periodu, a 2 imaju sertifikat za organski proizvod i to med, smokve i divlji nar.

(broj pregleda: 282)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *