Konkurs za izbor najboljeg suvenira Župe za 2018. godinu

suvenir_2017

U cilju promocije Župe i turističko-kulturnih vrijednosti koje ona posjeduje, u skladu sa ciljevima i programima rada, organizacija ”Župa u srcu” objavljuje

JAVNI POZIV

za učešće na Konkursu za izbor najboljeg suvenira Župe za 2018. godinu.

Predmet konkursa

Predmet konkursa predstavlja izbor najboljeg turističkog suvenira Župe za 2018. godinu kojim će se u budućnosti promovisati Župa.

Kriterijumi

Turistički suvenir treba da predstavlja proizvod namijenjen turističkoj promociji Župe, različite materijalne vrijednosti, koji će cijenom biti prihvatljiv u prodaji na slobodnom tržištu. Suvenir treba da ima upotrebnu vrijednost, da bude stilski i estetski privlačan kako bi svojim izgledom mogao da zadovolji umjetničke i proizvodne standarde.

Suvenir mora posjedovati elemente prepoznatljivosti lokalne sredine i biti odraz tradicije, kulture, istorijske i materijalne baštine koju Župa posjeduje.

Suvenir treba da bude lako prepoznatljiv i vizuelno prijemčiv, a za njegovu  izradu se ne mogu koristiti nerazgradivi, već isključivo ekološki prihvatljivi materijali (npr. keramika, glina, gips, vosak, kamen, terakota, drvo, tekstil, staklo, papir, biljke i dr.).

Suvenir u osnovi ne smije da ima ideju onih koji su već urađeni u 2016. i 2017. godini. Takvi radovi neće biti razmatrani i neće ući u konkurenciju za nagradu. Već izrađene radove i ideje možete pronaći na našem sajtu u okviru galerije u folderu ”Suveniri Župe”.

Uslovi konkursa

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica, a koja ispune uslove propisane Konkursom.

Učestvovanje na Konkursu je anonimno.

Autor treba jedan primjerak suvenira da dostavi lično ili putem preporučene poštanske pošiljke uz objašnjenje rada i sinonima na adresu:

NVO ”Župa u srcu’

Miolje Polje bb, 81418 Župa Nikšićka

Rad se označava šifrom na poleđini svakog suvenira, a uz rad se prilaže zatvorena koverta sa označenom šifrom i naznakom “autor” u kojoj su sadržani podaci:

– naziv suvenira,

– označena šifra,

– podaci o autoru (ime, prezime,adresa, matični broj, telefon, e-mail),

– kratak opis materijala,

– postupak izrade i pakovanja,

– izražena jedinična cijena suvenira sa PDV-om,

– izjava da je predloženi rad originalno idejno rješenje,

– potpis autora.

Svaki učesnik može konkurisati sa više radova. U tom slučaju, svaki rad morao bi biti dostavljen kao posebna pošiljka sa sopstvenom šifrom i na način utvrđen u ovom Konkursu.

Učesnik Konkursa tako treba da predloži i pakovanje suvenira ukoliko sam proizvod to zahtijeva.

Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude ili ponude izrađene suprotno odredbama ovog Konkursa neće se razmatrati.

Komisija za izbor suvenira

Organizacija ”Župa u srcu” će osnovati Komisiju za izbor suvenira Župe i dodjelu markice “Suveniri Župe”. Komisija će obaviti postupak izbora turističkih suvenira, a pri izboru će se vrednovati: kvalitet ukupnog koncepta, prepoznatljivost Župe, tradicionalnost i realnost rješenja, praktičnost i moguća primjenjivost u svakodnevnoj upotrebi, kao i ekonomska pristupačnost priozvoda.

Nagrade i uslovi komercijalne eksploatacije

Na Konkursu će biti dodijeljena nagrada za najbolji suvenir u 2018. godini u iznosu od 50,00 eura.

Suveniri koji zadovolje kriterijume Komisije, kao i nagrađeni suvenir dobiće markicu ”Suveniri Župe” i biće predmet dalje promocije, koju će organizacija kontinuirano sprovoditi kako bi povezali tražnju suvenira sa autorima odnosno proizvođačima suvenira. Autori odabranih suvenira će biti u obavezi snabdijevati organizaciju za njene potrebe sa suvenirima u količini koja se bude zahtijevala po cijenama koje su date ovim konkursom umanjenom za 30%.

Svi poslati suveniri se neće vraćati autorima već ostaju u vlasništvu organizatora konkursa.

Autori odabranih suvenira će po potrebi biti u obavezi da sa organizacijom ”Župa u srcu” potpišu ugovor kojim će se definisati njihove obaveze u skladu sa konkursom.

Rok dostavljanja radova i donošenje odluke o izboru

Konkurs je otvoren od 25.07.2018. godine do 30.11.2018. godine, do 15:00 časova.

Radovi se dostavljaju putem poštanske pošiljke ili lično na adresu:

NVO ”Župa u srcu”

Miolje Polje bb, 81418 Župa Nikšićka

Radovi koji budu dostavljeni poslije navedenog roka, kao i radovi koji ne budu dostavljeni u formi, na način i pod uslovima utvrđenim u ovom Konkursu, neće biti ocijenjeni.

Po zaključenom Konkursu i izboru najboljih radova, svi primljeni suveniri biće izloženi javnosti i medijima u prostorijama Doma za mlade u selu Carine. Odluku o izboru turističkih suvenira Komisija za izbor suvenira donijeće najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za javno izlaganje radova. Predajom rada autori pristaju na uslove Konkursa, na javno izlaganje i publikovanje rada.

Za sva eventualna pitanja u vezi Konkursa, zainteresovani se mogu obratiti organizaciji ”Župa u srcu” putem elektronske pošte na adresu: zupausrcu@gmail.com sa naznakom: “Za konkurs-Suveniri Župe”.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu organizacije ”Župa u srcu” www.zupa.today

(broj pregleda: 19)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *