zene-u-organskoj

Žene u organskoj poljoprivredi

Pro­iz­vod­njom zdra­ve hra­ne, že­ne u cijelom svije­tu do­bi­ja­ju mo­guć­nost da za­ra­de i stek­nu sa­mo­stal­nost ko­ja im ne­do­sta­je Or­gan­ska po­ljo­pri­vre­da se sma­tra pro­iz­vodnjom po­...
simaa

SIMA 2017 donosi brojne inovacije

SIMA je međunarodni poljoprivredno-poslovni sajam koji se svake druge godine održava u Parizu i značajna je manifestacija na kojoj se predstavljaju nove tehnologije i rješenja za savremenu i održivu ...