as-404

Nova grupa hibrida tolerantnih na sušu

Od klijanja do fiziološkog zrijevanja kukuruza, proizvodnja kukuruza je složen proces, a brzina i trajanje svake faze zavise od karakteristika hibrida i dužini vegetacije pojedinih hibrida kukuruza. ...
"Mi godinama neprestano uništavamo nelegalne zasade GM soje, a 'zahvaljujući' važećem Zakonu o GMO, po kome ne postoji obaveza obilježavanja

Srbi neće dozvoliti GMO!

SRBIJA, BEOGRAD: – Srbija neće dozvoliti gajenje genetski modifikovanih organizama (GMO), osim u naučno-istraživačke svrhe i u strogo kontrolisanim uslovima, kaže Glamočić. Zakon u toj oblasti ...