Mreža za ruralni razvoj Crne Gore: Raspisan poziv za poziciju projekt asistenta

cg

Mreža za ruralni razvoj Crne Gore (MRRCG) kao projektni partner implementira projekat finansiran od strane EU “Umrežavanje i zagovaranje zelene ekonomije”. Za uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti MRRCG raspisuje poziv za poziciju projekt asistenta, koji će biti angažovan na osnovu ugovora o djelu za period od 27 mjeseci. Opis zadataka i neophodne kvalifikacije za gore navedenu poziciju označeni su ispod.

MRRCG

Projekt asistent

Očekuje se da će projekt asistent doprinijeti opštem cilju projekta pružanjem usluga planiranja, koordinacije, implementacije i završetka predviđenih aktivnosti u projektu za crnogorsku stranu, osiguravajući konzistentnost sa strategijom projekta, obavezama i ciljevima.

Projekt asistent je ovlašćen da zastupa MRRCG u projektu, kao i na sastancima sa ključnim stranama, partnerima, zainteresovanim stranama i drugim organizacijama.

Projekt asistent će raditi pod direktnim nadzorom predsjednika MRRCG i menadžera projekta koji je imenovan od strane vodećeg partnera, kao i u bliskoj saradnji sa ostalim članovima projektnog tima.

Opis posla

Projekt asistent će:

 • Koordinirati i sprovesti dio projekta koji se odnosi na MRRCG u predviđenim rokovima, uzimajući sve neophodne i razumne mjere kako bi se osiguralo da se aktivnosti odvijaju u skladu sa uslovima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava finansiranih iz EU;
 • Podržati rukovodioca projekta (projekt menadžera) u svakodnevnim aktivnostima upravljanja projektom, opštim administrativnim zadacima, uključujući ali ne ograničavajući se na pripremu i uređivanje dokumenata, ažuriranje informacija, pripremu izvještaja, logistiku, administrativnu dokumentaciju, praćenje, evaluaciju i izvještavanje itd.
 • Učestvovati na sastancima i po potrebi napraviti zapisnik sa sastanaka;
 • Pomoći organizaciji i koordinaciji različitih događaja i aktivnosti, uključujući brifinge, radionice i obuke;
 • Održavati komunikaciju i sarađivati sa zainteresovanim stranama projekta, ciljnom grupom i partnerima;
 • Izrađivati nacrte predloga i dokumenata relevantnih za implementaciju projekta;
 • Odmah obavještavati projektnog menadžera o svakom događaju koji bi mogao dovesti do privremenog ili konačnog prekida ili bilo koje druge promjene u implementaciji projekta;
 • Izraditi i dostaviti rukovodiocu projekta sve neophodne informacije za izvještaje, zahtjeve za plaćanje, praćenje, evaluaciju, reviziju i sve druge provjere;
 • Obezbjediti stručnjacima koje angažuje MRRCG svu relevantnu dokumentaciju ili informacije njima neophodne za pružanje usluga;
 • Pripremiti spisak pratećih dokumenata troškova, obezbjeđujući sa MRRCG da se originali i skenirane kopije svih dokumenata koji se odnose na projekat i budžet pod odgovornošću MRRCG čuvaju na bezbjedan i uredan način;
 • Izraditi dokumentaciju i pomoći realizaciji nabavke usluga i nabavke;
 • Odgovoriti na sve zahtjeve koje je dao rukovodilac projekta i ugovorno tijelo.

Obavezne kvalifikacije:

– Najmanje 3 godine iskustva u implementaciji projekata;

– Poznavanje osnovnih administrativnih procedura;

– Iskustvo u korišćenju baza podataka, interneta i računara;

– Iskustvo u organizovanju telefonske i elektronske komunikacije;

– Odlično znanje engleskog jezika (usmeno i pismeno);

– Dobre administrativne i organizacione sposobnosti;

– Pouzdanost, mogućnost sagledavanja svih detalja, sposobnost da se poslože prioriteti kod radnih zadataka;

– Izvrsne komunikacione vještine;

– Sposobnost istovremenog izvršavanja više zadataka;

– Snažne interpersonalne vještine i spremnost da se preuzme više rutinskih zadataka.

Zainteresovani kandidati mogu dobiti detaljnije informacije na broj telefona 067/216 – 889 i poslati svoj CV na e-mail adresu: info.ruralnamreza@gmail.com, najkasnije do 19. juna 2018.

_______________________________________________________________________________________

The Network for Rural Development of Montenegro (NRDM) as a project partner implements an EU funded project “Networking and advocacy for green economy”. For successful realization of the project activities, NRDM needs a Project Assistant, who will be contracted on the basis of a contract for a period of 27 months. The description of the tasks and necessary qualifications for the above position are decribed bellow.

The interested candidates can get more detailed information on 067 / 216 – 889 and send their CV to the e-mail address: info.ruralnamreza@gmail.com, no later than June 19th, 2018.

NRDMN

Project assistant

Project Assistant is expected to contribute to the Project’s overall objective by providing the planning, coordination, implementation and completion of foreseen activities in the Project for Montenegrin side, ensuring consistency with project strategy, commitments and goals.

The Project Assistant is authorized to represent NRDMN in the Project as well as in the meetings with key parties, partners, stakeholders and other organizations.

The Project Assistant will work under the direct supervision of the President of NRDM and the Project Manager assigned by the Lead Partner, as well as in close cooperation with the other project team members.

The scope of Work (Roles and Responsibilities)

Project Assistant shall:

 • Coordinate and implement the part of the Project under the responsibility of the NRDM within the planned deadlines, taking all necessary and reasonable measures to ensure that the operation is carried out in accordance with the terms and conditions of the EU funded Grant Contract;
 • Support the Project Manager in day to day project management activities, general administrative tasks including but not limited to document preparation and editing, updating of information, preparation of reports, logistic, administrative documentation, monitoring, evaluation and reporting etc.
 • Participate in meetings and, if needed, take notes from the meetings;
 • Assisting the organization and coordination of various events and activities, including briefings, workshops and trainings.
 • Maintain effective communication and working relationships with the Project’s stakeholders, target group and partners;
 • Draft templates and documents relevant to the Project implementation;
 • Notify immediately the Project Manager of any event that could lead to a temporary or final discontinuation or any other change in the implementation of the Project ;
 • Produce and deliver to the Project Manager all necessary information for reports, payment requests, monitoring, evaluation, audits and any other checks;
 • Provide the expert(s) engaged by NRDMN with any document or information necessary to deliver the services;
 • Prepare the list of the supporting documents of the expenditures, ensuring with RDN of RM that the originals and scanned copies of all documents related to the Project and Budget under the responsibility of the RDN of RM are kept in a safe and orderly manner;
 • Draft documentation and assist the implementation of procurement of services and supplies;
 • Answer all requests made by the Project Manager and the Contracting Authority.

 Required qualifications:

– A minimum of 3 years of experience in project work;

– Knowledge of basic administrative processes;

– Experience in using databases, Internet and computers;

– Experience with arranging telephone and electronic communication;

– Excellent knowledge of English (spoken and written);

– Good administrative and organizational skills;

– Reliable, perceived details, able to prioritize work tasks;

– Excellent communication skills;

– Ability to perform multiple tasks simultaneously;

– Strong interpersonal skills and readiness to undertake more routine tasks.

MRRCG – Poziv za projekt asistenta

(broj pregleda: 60)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *